Research

โครงการวิจัย สำหรับ ม.4-5

เรียนผ่าน Zoom ได้ 100%

สำหรับน้องๆ ม.4-5 ที่ต้องการมีผลงานวิจัย เพื่อยื่นพอร์ตแพทย์ สิ่งที่น้องๆ และผู้ปกครอง ควรทราบก่อน ตัดสินใจเรียนวิจัย มีดังนี้1. การทำวิจัยใช้เวลาหลายเดือน ในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ เขียนงาน จนงานสำเร็จ1.1 ทำงานเดี่ยว workload น้องจะรับไปเต็มๆ - ต้องวางแผนเรื่องเวลาดีๆ1.2 ทำงานกลุ่ม workload แบ่งกันในกลุ่ม - งานสำเร็จ เร็วกว่าทำคนเดียว งานเดี่ยว
2. งานวิจัยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งจะ นำไปสู่การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล ต่างๆ2.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ2.2 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา เช่น การทำแบบสอบถาม2.3 เก็บข้อมูลจากตัวอย่างมา ศึกษา ทดลอง ทำแลป
3. ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ 3.1 ต้องอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลให้มากพอ จะทำให้เราเขียนงานวิจัยได้ดี3.2 ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่มี Copy and Paste3.3 ต้องเข้าใจเพียงพอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้
4. การเผยแพร่งานวิจัย ในวารสารวิชาการ4.1 เขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ยื่นตีพิมพ์ได้ ทั้งวารสารในประเทศไทย และ นานาชาติ4.2 เขียนงานวิจัยเป็นภาษาไทย ยื่นตีพิมพ์ได้ เฉพาะวารสารในประเทศไทย4.3 วารสารที่รับงานวิจัยไปตีพิมพ์ ปัจจุบันจะรับงานไปพิจารณา หากผ่าน งานจะขึ้นเว็บของวารสาร (เรียกตีพิมพ์ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนยังไม่มีอินเตอร์เน็ต ต้องส่งเข้าโรงพิมพ์ พิมพ์ออกมาเป็นเล่มวารสารวิชาการ วารสารวิจัย) ปกติจะมีเป็นรอบๆ หากงานได้รับการยอมรับแล้ว จะมีหนังสือ Acceptance Letter แจ้งมา แต่ถ้ายังไม่ถึงรอบ จะยังไม่ขึ้นเว็บ ก็ใช้ Acceptance Letter ใส่พอร์ตได้4.4 วารสารวิจัย มีหลายเกรด มีทั้งวารสารที่เป็นที่ยอมรับ และวารสารแบบ no name4.4.1 วารสารที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย จะเป็นวารสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม TCI คือ Thailand Citation Index4.4.2 วารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ กพอ. จะเป็นหน่วยงานที่คัดเลือก จะมีรายชื่อของวารสารนานาชาติเหล่านั้น (อันนี้คล้ายกับเวลาไปเรียนมหาลัยต่างประเทศแล้ว กพ. รับรองวุฒิได้ไหม ถ้า เป็น ม. ที่ กพ. ไม่รับรอง เวลาเอาวุฒิไปสมัครเรียนต่อ ก็สมัครไม่ได้) 5. การวิจัยไม่ใช่การทำรายงาน5.1 หากเราไม่มีความรู้เรื่องกระบวนวิจัย การทำวิจัยต้องมี Advisor แนะนำ นักศึกษาระดับ ป.ตรี-โท-เอก นักวิชาการ มี Advisor ในการทำวิจัย5.2 ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เราศึกษาวิจัย เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
6. หัวข้อวิจัย (หลายคนคิดไม่ออกว่าอยากทำเรื่องอะไร)6.1 หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ มีหัวข้อให้ศึกษาเยอะมากๆ 6.2 ไม่จำเป็นต้องเจาะลึกหัวข้อทางการแพทย์ (เพราะ ระดับมัธยมความรู้ยังไม่ถึงขั้นนั้น)6.3 ตัวอย่างหัวข้อ เช่น : สารเคมี และยา ในชีวิตประจำวัน, พฤติกรรมสุขภาพ และสุขอนามัย, ทัศนคติการบริโภคสินค้า และบริการ,จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, เชื้อดื้อยา สารต้านจุลชีพ, การประยุกต์เทคโนโลยีในสายงาน เป็นต้น ปรับ scope ให้แคบลงเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้หมด
7. ต้องทำกี่งานวิจัย7.1 จากหลักเกณฑ์ที่คณะแพทย์กำหนดไว้ปี 2565 ทำงานเดียวก็ยื่นได้ ทำงานเดียวที่ได้ตีพิมพ์ที่ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือกลุ่มใช้ได้ เอาเวลาไปเตรียมเรื่องอื่นให้เจ๋งๆด้วยนะ7.2 หากอยากได้งานวิจัยมากกว่า 1 งาน แต่เวลามีจำกัดทำไงดี คลิ๊กเข้าไปดู Research ProjectX อันนี้ลงวิจัยรอบเดียวได้ 3 งานตีพิมพ์ ระยะเวลาโครงการประมาณ 4 เดือน ออกแบบโครงการนี้เอาใจน้องๆที่ต้องการมีหลายผลงานวิจัยในระยะเวลาที่จำกัด8. เริ่มเรียนและทำวิจัยให้สำเร็จอย่างช้าสุด เดือน พ.ค. จะได้มีเวลายื่นตีพิมพ์วรสารดีดี 9. ถ้าระหว่างเรียนวิจัย Research Project กับทางสถาบัน แล้วติดขัด มีปัญหา แจ้งอาจารย์ผู้สอนได้ เพื่อหาแนทางในการทำงานให้สำเร็จ มีทางออกให้น้องๆ ได้มีผลงาน ทุกคน ห้ามเงียบ ห้ามหายปรึกษา และวางแผนการสร้างผลงานวิจัย โทร. 095-5055665
โครงการวิจัยเกี่ยวกับวิศกรรมเนื้อเยื้อ
โครงการวิจัยเกี่ยวเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา
โครงการวิจัยเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับจุรินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
โครงการวิจัยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศกับโรคทางเดินหายใจ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยา การควบคุมและป้องกัน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาช่องปาก
โครงการวิจัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
โครงการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีในอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในเครื่องสำอาง
โครงการวิจัยเกี่ยวกับสารต้านจุลชีพและยาปฎิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์
โครงการวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูป
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเสรเคมีอันตรายในอาหารทะเล
โครงการวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียอันตรายในอาหาร
โครงการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
โครงการวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
โครงการวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา
โครงการวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19
โครงการวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการ แลภูมิคุ้มกัน
📸งานวิจัยสำหรับยื่นพอร์ตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ เทคโนโลยี จิตวิทยา สหวิชาการ การประยุกต์ วิทยาการความรู้ต่างๆ ได้นะคะ 🐼สิ่งสำคัญคือกระบวนทำวิจัย กระบวนการค้นหาความจริงโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) คือสิ่งที่น้องๆ ต้องเรียนรู้และปฎิบัติตามกระบวนการวิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
🐪งานวิจัยมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัย อยากรู้อะไร อยากศึกษาอะไร เช่น
1. อยากรู้ว่าผักผลไม้ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ มีสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างไหม การเก็บข้อมูลก็อาจจะเป็นการ เอาตัวอย่างผักผลไม้มาทดสอบหาสารเคมีที่สงสัยว่าจะตกค้างในผลไม้
2. อยากรู้ว่าผู้บริโภคมีแนวทาง เลือกซื้อผักผลไม้อย่างไรให้มั่นใจว่าปลอดภัย วิธีการเก็บข้อมูลก็อาจจะ เป็นการทำแบบสอบถาม ถามกลุ่มตัวอย่าง
3. อยากรู้ว่า ในประเทศต่างๆ มีสารเคมีฆ่าแมลงตกค้าง มากน้อยแค่ไหน วิธีการเก็บข้อมูลก็อาจจะเป็นการศึกษาข้อมูลวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ รวบรวม และนำมาศึกษา วิเคราะห์ ..เป็นต้น

🦘การทำงานวิจัยให้สำเร็จและได้รับการตีพิมพ์ ใช้เวลา น้องๆ และผู้ปกครองควรวางแผน และสำรองเวลาหลายเดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทำงานคุณภาพ และได้รับการตีพิมพ์

ตัวอย่างงานที่รับการตีพิมพ์

 1. A Literature Review on Antibiotic Use Behaviors Comparative Analysis

 2. Factors influencing Health Behavior of Grade 10-12 students in Nakhon Pathom

 3. Intention to vaccinate against COVID-19 of high school student aged 16-18 years old in Thailand

 4. Knowledge, Attitude and Drug Resistance Preventive Behaviors of People in Bangkok, Thailand

 5. Knowledge, Attitude and Preventive Behavior toward COVID-19 among grade 10-12 students in Bangkok

 6. Willingness to vaccinate against COVID-19: A study among high school students in Montfort College Chiangmai, Thailand

 7. A Literature Review on Technology for handling COVID-19: Infection Control

 8. Prevalence of Depression, Anxiety and Stress among High School Students in Singapore International School of Bangkok during the COVID-19: A cross sectional study

 9. Intention to vaccinate against COVID-19 among Thai people, Thailand: Cross sectional online survey

 10. A Literature Review of Health Data Problems: Related to Implementation of Data Science in Thailand Healthcare Systems

 11. Willingness to vaccinate against COVID-19 of Adolescent in Thailand: A cross sectional study

 12. Coping with COVID-19 Pandemic: Comparative Analysis

 13. Impact of the COVID-19 Pandemic on Symptoms and Prevalence of Depression and Stress of High School Students in Bangkok

 14. IPC Knowledge, Attitude and Practice among freshman year Dental students in a university, Songkhla, Thailand

 15. A Literature Review on Big Data and Data Science Application in Healthcare

 16. Knowledge, attitudes, and preventive behaviors toward coronavirus disease-19: A study among high school students in Bangkok

 17. Knowledge, attitudes, and preventive behaviors toward pathogens transmission: A study among Grade 10–12 students of Mahidol University International Demonstration School at Nakhon Pathom

 18. Knowledge, awareness, and attitude regarding infection prevention and control among the undergraduate students in public universities in Bangkok, Thailand

 19. Influencing factors of Drug Resistance Preventive Behavior of Grade 10-12 students in Bangkok

 20. Factors influencing drug resistance preventive behavior of high school teachers in Bangkok

 21. Knowledge, Attitude and COVID-19 Preventive Behavior of People in Ratchaburi Province

 22. Knowledge, attitude, and drug resistance preventive behavior among Thai people

 23. Knowledge, attitudes, and willingness of adolescents towards coronavirus disease 2019 vaccine in Bangkok, Thailand

 24. Knowledge, attitude, and preventive behavior toward pathogen spreading of high school students in Thailand : Chonburi

 25. Willingness to vaccinate against coronavirus disease-19 of high school students : Chonburi

 26. Attitude to vaccinate against coronavirus disease 2019 of high school students in chonburi province, Thailand: A study of grade 10–12 students of princess chulabhorn science school

 27. Knowledge, attitude, and drug-resistant preventive behavior of university students: A study among university students in Chonburi, Thailand

 28. Attitude and acceptance of a coronavirus disease 2019 vaccine: A cross sectional study of Chiang Mai University’s undergraduate students, Chiang Mai in Thailand