Leadership Competencies

ค่ายพัฒนาสมถรรนะภาวะผู้นำการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจาก1) การพัฒนาภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำมีหลายระดับ ระดับที่นำตนเองได้ (Personal Leadership) ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญที่สุด ลักษณะสำคัญของการมีภาวะผู้นำระดับนี้คือ การมีทัศนคติเชิงบวก การตระหนักและรู้จักตนเอง การมีสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ วางเป้าหมายในชีวิต และ เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2) การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในแต่ละวันชีวิตคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจ บางสถานการณ์มีความซับซ้อนมาก บางสถานการณ์มีความซับซ้อนน้อย เราจำเป็นจะต้องมีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เราอาจจะสังเกตเห็นเหตการณ์ต่างๆรอบๆตัวเรา ที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ขาด หรือปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นซ้ำซาก สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาของกระบวนการคิด ซึ่งนำไปสู่การในการจัดการสถานการณ์ ที่ไม่ได้ผล การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ที่มีความซับซ้อนได้อย่างละเอียด มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆ มองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง เข้าใจปัญหา และทำให้รู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Problem Analysis) ซึ่งจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาที่ถูกจุด แต่หากขาดการคิดอย่างรอบครอบ การแก้ปัญหาอาจนำมาซึ่งปัญหาใหม่ ดังนั้นจึงควรต้องมีการคิดเชิงป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิด (Potential Problem Analysis) และหากปัญหายังมีโอกาสที่จะเกิด ควรต้องมีการคิดเชิงปกป้องไว้ด้วย (Preventive Action Analysis) หลายๆครั้งเรามีไอเดียที่จำกัดในการคิดหาแนวทางใหม่ๆ จึงควรมีกระพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ในการหาไอเดียใหม่ๆ (Creative Thinking) มาช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ การพัฒนากระบวนการคิด สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ โดยฝึกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการที่ออกแบบมา
3) การพัฒนาทักษะการสื่อสารให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจ ทั้งในเรื่องการนำเสนองาน และการพูดในที่สาธารณะ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ผ่านการเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องและฝึกปฎิบัติ ทักษะพื้นฐานเหล่านี้เหมาะสำหรับน้องๆทุกคน ไม่ว่าจะมีความสนใจการศึกษาในสายไหน
4) ความรู้ทางการเงิน เพื่อการวางแผน สร้างวินัยการใช้เงิน เพื่อให้มีสุขภาพทางการเงินที่ยั้งยืน
Personal Leadership : Taking Control of Your Life เรียนรู้หลักการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำส่วนตน สร้างพื้นฐานคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลสู่อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ ** สำหรับ ม.3-6
Systematic & Creative Thinkingเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า นักเรียนจะได้ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อแก้ปัญหาที่สาเหตุ วิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาใหม ในเชิง Preventive และ Protective และฝึกการคิดเชิงสร้างสรรคเพื่อหาไอเดียใหม่ๆ ** สำหรับ ม.3-6
Public Speaking & Presentation Skillsเรียนรู้หลักการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ และการนำเสนองาน ฝึกฝน เรียนรู้เทคนิค จากโค้ชผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 15 ปี** สำหรับ ม.4-6
Financial & Cashflow Essence ค่ายเรียนรู้ทางการเงิน กระแสเงินสด และการลงทุนในยุค Internet Century เข้าใจหลักการเงิน 4 ทิศ ประเภทของรายได้ รายจ่าย ประเภทการลงทุน สินทรัพย์ดิจิตอล เพื่อการวางแผนการเงินที่ดีกว่า ** สำหรับนักเรียนระดับ ม4- ระดับมหาวิทยาลัย

ค่ายพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ : Systematic & Creative Thinking
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ : Personal Leadership