Health Science

#ค่ายหมอ #ค่ายทันตะ #ค่ายสัตวแพทย์ #ค่ายเภสัช #ค่ายวิทยาศาสตร์ #ค่ายเคมี

ค่ายเตรียมพร้อม และค้นหาตัวเองสายวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่ายค้นหาต้นเอง และพัฒนาทักษะระดับพื้นฐาน

1. Anatomy Quest ระบบหัวใจและหลอดเลือด

2. Anatomy Quest ระบบขับถ่าย

3. Basic Life Support & First Aid การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ฉุกเฉิน

4. Med School Prep for TCAS#1 แนะแนวเตรียมพร้อมยื่นหมอรอบ 1 และแชร์ประสบการณ์โดยพี่นักศึกษาแพทย์ ปี 5

5. Psychology Camp for Teen ค่ายเจาะลึกสายงาน และอาชีพสายจิตวิทยา กับ ผ.อ. ศูนย์สุขภาพจิตฯ

6. To be A Dentist ค่ายเจาะลึกอาชีพหมอฟัน กับ พี่หมอฟัน เกียรตินิยม อันดับ 2 ทันตะจุฬาฯ

7. To Become A Vet ค่ายเจาะลึกอาชีพสัตวแพทย์ กับสัตวแพทย์หญิง ประสบการณ์กว่า 10 ปี


ค่ายพัฒนาทักษะระดับกลาง

8. Human Anatomy พื้นฐานกายวิภาคมนุษย์

9. Basic Infection Control พื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

10. Vital Signs & Basic Physical Examination การวัดสัญญาณชีพ และการตรวจร่างกายเบื้องต้น

11. Primary Health Care Study Trip เรียนรู้ระบบบริการ สุขภาพปฐมภูมิ ทัศนศึกษาดูงาน


ค่ายพัฒนาทักษระดับโดดเด่น

ด้านวิชาการ

12. Research Project in Healthcare

13. Research Project in Science with Laboratory work


ด้านเทคโนโลยี

14. Data Science for Health Care ค่ายวิทยาการข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ

15. iOT & Smart System ค่ายสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ

16. Machine Learning for Medical Imaging ค่ายสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะสร้างเครื่องมืออ่านภาพถ่ายทางการแพทย์


ด้านบริหารจัดการ

17. Basic Healthcare Economics พื้นฐานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

18. Digital Health การแพทย์บนโลกดิจิทัล กับการดูแลสุขภาพยุคใหม่


ค่ายพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำ (Leadership Competencies)

  1. Personal Leadership

  2. Systematic & Creative Thinking

  3. Public Speaking & Presentation Skills

ค่ายค้นหาต้นเอง และพัฒนาทักษะระดับพื้นฐาน #ค่ายหมอ

Medical School Admission Prep Workshopค่ายเตรียมพร้อมยื่นแพทย์/ทันตะ/เภสัช รอบ1 : เจาะลึกหลักเกณฑ์การรับสมัครรอบ 1 (รอบ Portfolio), รู้จักคะแนนสอบ BMAT, IELTS, SAT SUBJECT, การพัฒนา Portfolio ให้โดดเด่น, การทำโครงงานสร้าง Profile และแชร์ประสบการณ์และการเตรียมพร้อมโดย นักศึกษาแพทย์ ปี5 **ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-5 ที่ต้องการหาข้อมูลการเตรียมพร้อมยื่นแพทย์รอบ 1
To be A Dentistเจาะลึกอาชีพหมอฟัน สายงาน โอกาสทางอาชีพ การเรียนปี1-6 ประสบการณ์ทำงานในสายงาน โดยทันตแพทย์หญิง เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตะ จุฬา ประสบการณ์ในสายงานกว่า 16ปี ** ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจหาข้อมูลสายอาชีพทันตแพทย์
To Become a Pharmacistเจาะลึกอาชีพเภสัชกร สายงาน โอกาสทางอาชีพ การเรียนปี 1-6 ประสบการณ์ทำงานในสายงาน โดยเภสัชกร ระดับชำนาญการ ประสบการณ์ในสายงานกว่า 20 ปี ** ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจหาข้อมูลสายอาชีพเภสัชกร
To Become a Vetเจาะลึกอาชีพสัตวแพทย์ สายงาน โอกาสทางอาชีพ การเรียนปี1-6 ประสบการณ์ทำงานในสายงาน โดยสัตวแพทย์หญิง มหิดล ประสบการณ์ในสายงานกว่า 10 ปี ** ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจหาข้อมูลสายอาชีพสัตวแพทย์
Psychology Camp for Teenเจาะลึกอาชีพสายจิตวิทยา สายงานด้านจิตวิทยาโอกาสทางอาชีพ เรียนรู้พื้นฐานจิตวิทยา ความสำคัญ กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์ทำงานในสายงาน โดยผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ประสบการณ์ในสายงานกว่า 25 ปี ** ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจหาข้อมูลสายอาชีพจิตวิทยา
Anatomy Quest : Cardiovascular Systemเรียนรู้กายวิภาค ระบบการทำงานหัวใจและหลอดเลือด และศึกษาจากการผ่าอวัยวะจริง หัวใจและปอดหมู ** สำหรับน้องๆ ระดับ ม.1-6 ที่สนใจ ศึกษากายวิภาค และค้นหาตัวเองได้สัมผัลลักษณะงานสายอาชีพที่สนใจ
Anatomy Quest : Excretory Systemเรียนรู้กายวิภาค ระบบการทำงานระบบขับถ่าย และศึกษาจากการผ่าอวัยวะจริง ไตหมู ** สำหรับน้องๆ ระดับ ม.1-6 ที่สนใจ ศึกษากายวิภาค และค้นหาตัวเองได้สัมผัลลักษณะงานสายอาชีพที่สนใจ
CPR & AEDเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED ** สำหรับน้องๆ ระดับ ม.3-6 ที่สนใจ ศึกษk และ ค้นหาตัวเองได้สัมผัลลักษณะงานสายอาชีพที่สนใจ
เชียงใหม่ | ขอนแก่น | กรุงเทพ พญาไท

ค่ายค้นหาต้นเอง และพัฒนาทักษะระดับกลาง #ค่ายหมอ

Human Anatomyเรียนรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ อวัยวะภายใน, กระดูกและข้อ, หัวใจและปอด, เต้านมและทรวงอก, สมอง** สำหรับ ม4-6 ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านกายวิภาคมนุษย์Basic Infection Controlเรียนรู้ พื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากผู้เชี่ยวชาญฯ กรณีศึกษาด้านระบาดวิทยา** สำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
Vital Sign & Basic Physical Examinationเรียนรู้ และ ฝึกปฎิบัติการวัดสัญญาณชีพ และตรวจร่างกายเบื้องต้น การวัดTemperature, Pulse rate, Respiratory rate, Blood pressure, State of Health, state of distress, ... etc..** สำหรับ ระดับ ม.4-6 ที่สนใจหาข้อมูลประกอบการเตรียมพร้อมศึกษาต่อ และต้องการเตรียมความพร้อมความเข้าใจ และพื้นฐานสู่สายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรุงเทพ พญาไท | ขอนแก่น
Primary Health Care – Study Trip for Teen-เรียนรู้เกี่ยวกับ Primary Health Care ระบบปฐมภูมิการดูแลรักษาสุขภาพ ณ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม-เข้าใจหน้าที่งานระบบสาธารณสุขในระดับต่างๆ-เยื่ยมชม ดูงาน Primary Care Unit โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน-ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน คลองโคน**สำหรับ ม.4-6 ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และในภาพรวมน้องๆที่สนใจยื่นพอร์ต วิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่ายพัฒนาทักษระดับโดดเด่น #ค่ายหมอ

ด้านวิชาการ

โครงการวิจัยเรียนรู้และทำงานวิจัยของนักเรียนเอง สอน + โค้ช ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงาน และยื่นตีพิมพ์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านวิชาการ และการวิจัย**สำหรับ ม.4-5 ที่ต้องการสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัย
โครงการวิจัย วิทยาศาสตร์ (ทำ Lab)เรียนรู้และทำงานวิจัย ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ไกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านวิชาการ**สำหรับ ม.4-5 ที่ต้องการสร้างผลงานทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย
โครงการวิจัย วิทยาศาสตร์ (ทำ Lab)เรียนรู้และทำงานวิจัย ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ไกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านวิชาการ**สำหรับ ม.4-5 ที่ต้องการสร้างผลงานทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย
โครงการวิจัย วิทยาศาสตร์ (ทำ Lab)เรียนรู้และทำงานวิจัย ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ไกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านวิชาการ**สำหรับ ม.4-5 ที่ต้องการสร้างผลงานทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย

ค่ายพัฒนาทักษระดับโดดเด่น #ค่ายหมอ

ด้านเทคโนโลยีสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ

Basic Life Support & First Aid

Anatomy Quest

Basic Infection ControlTo be A Dentist เจาะลึกอาชีพทันตแพทย์

Psychology Camp for Teen เจาะลึกสายงานจิตวิทยา กับ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต