Research & Project for High school

การพัฒนาผลงานระดับสูง (High-Level Performance) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ profile ที่โดดเด่น สำหรรับเข้าศึกษาต่อในคณะชั้นนำ สายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเคมี ธุรกิจ จิตวิทยา และ สายที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยี

Go for High-Level Performance 

การสร้างผลงานสำหรับยื่นพอร์ตในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์ และสายเทคโนโลยี โดยเฉพาะคณะที่มีการแข่งขันสูง นักเรียนควรวางแผนพัฒนาผลงานระดับสูง คือผลงานที่มีน้ำหนัก ซึ่งจะสร้าง Impact ให้กับ Profile ของนักเรียน ผลงานระดับสูงเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ผลงานระดับสูงสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประเภท 1) โครงงานแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น  ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  และ 2) ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ผลงานเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรเวลา ความคิด พลังงาน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และอื่นๆ ในการทำให้สำเร็จ การวางแผนที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

1 ) โครงงาน และโครงงานแข่งขัน การพัฒนาโครงงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค การประยุกต์ และการบูรณาการความรู้ในด้านๆต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา นอกเหนือจากนี้การทำโครงงานเป็นงานกลุ่มยังช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม พัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารตลอดการร่วมมือ ช่วยกันทำโครงงาน 
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ เช่น สนใจโครงงานสำหรับยื่นคณะแพทย์ อาจเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือ การประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามภาวะสุขภาพ เพื่อการดูแล หรือเฝ้าระวัง หากมีภาวะสุขภาพที่ผิดปกติ หรือสนใจคณะเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงงานอาจเป็นเกี่ยวกับการประยุกต์ Artificial Intelligence มาช่วยในการรักษาความปลอดภัย หรือ การประยุกต์ Internet of Things มาช่วยในการควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้าน ด้วยโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น  หรือสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี สำหรับระดับมัธยมศึกษานักเรียนอาจเริ่มพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับ การคุณสมบัติของวัสดุ และการประยุกต์ หรือศึกษาประสิทธิภาพและการพัฒนาประสิทธิภาพ หรือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
การยื่นโครงงานแข่งขัน ควรยื่นแข่งขันกับงานแข่งขันกับงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น งานแข่งขันระดับประเทศ ต่างๆ ที่จัดโดย สวทช สสวท องค์กรระดับประเทศ หรือ ต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ  ซี่งการแข่งขันเหล่านี้จะมีจัดหลายงานต่อปี เช่น YSC, NSC, SIC, ICT Award, Rama Pitching Challenge, Siriraj Hackathon, CU Hackathon เป็นต้น 
ผลงานโครงงานของนักเรียน นอกเหนือจากแสดงถึงความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ  ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความมุ่งมั่น  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความคิด กระบวนการคิด ภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมของนักเรียน  ดังนั้นการพัฒนาโครงงานแข่งขันที่ได้เข้ารอบ หรือได้รับรางวัล เป็นการสร้างผลงานระดับสูงที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ
การแข่งขันอื่นๆ การแข่งขัน หรือการประกวดอื่นๆ เช่น  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ผลงานประกวดต่างๆ เช่น ประกวดออกแบบโลโก้ ประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดภาพถ่าย ประกวดร้องเพลง แข่งขันโตวาที ประกวดผลงานศิลปะ เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกพัฒนาผลงานที่สนใจเป็นพิเศษได้เช่นกัน เพื่อแสดงถึงความสามารถด้านอื่นๆด้วย แต่ควรต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทักษะและศักยภาพ ที่ต้องการสื่อ หรือแสดงให้เห็นผ่านผลงานในพอร์ต รวมทั้งการเขียนอธิบายเกี่ยวกับผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก 
2) ผลงานวิชาการการพัฒนาผลงานวิชาการเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการกับผู้ที่สนใจ การพัฒนาผลงานวิชาการนี้ สร้าง Profile ที่มีน้ำหนักด้านวิชาการให้กับเจ้าของผลงาน สำหรับระดับมัธยม ที่ต้องการสร้างผลงานวิชาการสามารถเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยได้ เช่นกัน 

ก่อนวางแผนพัฒนาผลงานระดับสูง เพื่อสร้าง Profile ที่โดดเด่น นักเรียน และผู้ปกครองควรทำความเข้าใจกันก่อน ว่าการพัฒนาโครงงาน และ งานวิจัย มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จะได้วางแผนได้อย่างเหมาะสมกับเงือนไขของตัวนักเรียน 

ปรึกษาการพัฒนาโครงงาน โครงงานแข่งขัน และ งานวิจัย สำหรับระดับมัธยมศึกษา แอดไลน์ @treelearning หรือ โทร.095-505-5665 หรือติดตามข่าวสารการพัฒนาโครงงาน งานวิจัย และการแข่งขันคลิ๊ก