TCAS#1

MD, DENT, PHARMA 2022

#medicalschools #TCAS1 #2022 #หลักเกณฑ์การรับสมัครคณะแพทย์ #รอบพอร์ต #2565

คณะแพทย์จุฬาฯ

คณะแพทย์รามา

คณะแพทย์วชิระ

คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น

คณะแพทย์ ม. ธรรมศาสตร์

คณะแพทย์ ม. ลาดกระบัง

คณะแพทย์ จุฬาภรณ์ฯ

คณะแพทย์ ม.ศ.ว.

#dentistryschools #TCAS1 #2022 #หลักเกณฑ์การรับสมัครคณะทันตะแพทย์ #รอบพอร์ต #2565

คณะทันตะ จุฬา

คณะทันตะ มหิดล

(อินเติร์)

คณะทันตะ มหิดล

(ไทย)

คณะทันตะ

ม.เชียงใหม่

#pharmacyschools #TCAS1 #2022 #หลักเกณฑ์การรับสมัครคณะเภสัชฯ #รอบพอร์ต #2565

คณะเภสัช ฯ

ม.ขอนแก่น

คณะเภสัช

ม.ศ.ว.

Health Science School: Portfolio Requirements 2022

หลักเกณฑ์การเตรียม Portfolio คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช TCAS #1

วิเคราะห์การเตรียม Portfolio แพทย์ ทันตะ เภสัช ตามเกณฑ์ปี 2565

วิเคราะห์การเตรียม Portfolio แพทย์ ทันตะ เภสัช ตามเกณฑ์ปี 2565หลักเกณฑ์ Portfolio สำหรับปีการศึกษา 2565 จากที่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่า ทางคณะแพทย์ คณะทันตะ กำหนดชัดเจนขึ้น ว่าต้องการเห็นอะไรใน Portfolio ของนักเรียน ซึ่งแต่ละคณะก็มีแนวที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้1) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสายแพทย์ จากที่ระบุไว้ในประกาศของทางคณะฯ คณะต้องการให้ Portfolio บอกความเป็นตัวตนของนักเรียน แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ รางวัลที่เคยได้รับ ความมีจิตสาธารณะ และผลงานวิจัยของนักเรียน ดังนั้น การเขียนคำอธิบายใน Portfolio จำเป็นต้องสื่อสารให้บอกถึงตัวตนของนักเรียนให้ชัดเจน2) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใส่ 3 กิจกรรมเน้นๆที่เราคิดว่าเจ๋งที่สุดพร้อมคำอธิบาย และอีก 12 กิจกรรมเพิ่มเติมพร้อมพื้นที่ในการเขียนคำอธบิายเล็กน้อย เพราะ พื้นที่พอร์ตมีจำกัด นักเรียนควรเลือกกิจกรรมที่มีคุณภาพ และมีความหมายต่อตนเอง และต่อผู้อื่น (สังคม) คำอธิบายกิจกรรมที่เราใส่ในพอร์ต จะเป็นตัวสื่อออกไปว่ากิจกรรมเหล่านั้นเรามองว่าเจ๋งยังไง สำคัญยังไงสำหรับเรา เมื่อผู้อ่าน หรือคณะกรรมการอ่านแล้วก็จะรู้จักตัวตนเรามากขึ้น ในเรื่องของความสนใจ ความชอบ แม้กระทั่งค่านิยมที่เรายึดถือ แม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดี ก็พอจะรู้ได้จากการอ่านคำอธิบายกิจกรรมที่เราชื่นชอบ3) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ของพอร์ตคล้ายกับปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากเรื่องวิชาการ จิตสาธารณะ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ เพราะนักเรียนที่สอบติดหมอเรียนเก่งทุกคน การยื่นพอร์ตจึงเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงความโดดเด่นของตัวเอง โดยใช้ Portfolio เป็นเครื่องมือในการนำเสนอตัวเรา4) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนพอร์ต อย่างชัดเจน คือ ต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ (น้ำหนัก 5%) ด้านนวัตกรรม / ด้านวิจัย / ความคิดสร้างสรรค์ /คุณธรรม / จริยธรรม / การทำงานเป็นทีม / จิตอาสา / กีฬา / ศิลปะ / ดนตรี / การแข่งขันวิชาการ (2 งาน น้ำหนัก 8 %) และด้านเจตคติ (1 งาน น้ำหนัก 2% )5) PCCMS คณะแพทยศาตร์ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้พอร์ตต้องมีงานวิจัย เหมือนปีที่ผ่านมา เป็นที่แรกๆ ที่ต้องการให้นักเรียนมีผลงานวิจัยในพอร์ต6) คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกเหนือจากด้านวิชาการ คณะยังอยากเห็นความรู้ความสามารถพิเศษ, ทักษะต่างๆ, ผลงานการวิจัย และกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพ ในพอร์ตของนักเรียน7) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -Nottingham ไม่ได้ระบุกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของ Portfolio8) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ไม่ได้กำหนดให้ยื่น Portfolio สายทันตะแพทย์ศาสตร์9) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอร์ตต้องมีผลงานวิชาการระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ มีความสามารถพิเศษ มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และให้ความสำคัญกับการนำเสนอความเป็นตัวตนของนักเรียน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัว การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักเรียนต้องสามารถอธิบายได้เป็นการเขียน Reflective Writing10) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคอินเตอร์) ให้นำเสนอ 1 กิจกรรมจากหัวข้อดังนี้ วิชาการ ศิลปะ ความเป็นผู้นำ หรือ การรับผิดชอบต่อสังคม ทำเป็นภาษาอังกฤษ 5 หน้า11) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคไทย) มีรับรอบพอร์ต์ คณะนี้เน้นรับเด็กที่มีผลงานประกวดด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี กับงานระดับประเทศ เป็นเกณฑ์หลัก ผลงานประกวดระดับประเทศน้องๆสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ช่วง ม.4-512) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการพอร์ตที่มีผลงานวิชาการ, ผลงานวิจัย, นวัตกรรม 3 ผลงาน, จิตอาสา 2 ผลงาน, และอื่นๆ 2 ผลงาน13) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ยื่นพอร์ต แต่ไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษ สรุปการเตรียม Portfolio แพทย์ฯ ทันตะฯ เภสัชฯ ตามหลักเกณฑ์ปี 2565 สำหรับน้องๆ ม.4-5 ศึกษาไว้เป็นแนวทาง ดูแนวโน้ม และหลักเกณฑ์พอร์ตน่าจะเข้มข้นขึ้น1. งานด้านวิชาการ / การแข่งขันทางวิชาการ (มีไว้จะดีมาก ถ้าไม่มีก็เอา 2-8 ทำให้โดดเด่น)2. นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค (การทำโครงงาน ประกวดระดับประเทศ เช่น YSC, Rama Pitching Challenge, SIC เพื่อสร้าง Profile ระดับประเทศ เป็นกุญแจให้เข้าถึงรอบพอร์ตที่คัดเลือกด้วยวิธีพิเศษได้ และสร้างความโดดเด่นให้นักเรียน)3. งานวิจัย (ควรเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์กับวรสารที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ ก.พ.อ)4. จิตอาสา งานเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์5. เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ (เพื่อให้เข้าใจอาชีพแพทย์มากขึ้น )6. ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม (ทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และมี proof ตอนเขียนในพอร์ต)7. กีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก (เพื่อให้รู้จักตัวตนมากขึ้น และควรต้องมีกิจกรรมเพื่อคลายเครียด)8. ทักษะอื่นๆ (เช่น เทคโนโลยีด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเสริม หรือสร้างความแตกต่าง) ปรึกอการวางแผนยื่นพอร์ต แอดไลน์ @treelearning
#พอร์ตหมอ #พอร์ตทันตะ #พอร์ตแพทย์