TCAS#1

ENGINEERING & TECHNOLOGY2022

#engineeringschools #computer #technology #TCAS1 #2022 #หลักเกณฑ์การรับสมัครคณะวิศวะ #รอบพอร์ต #2565

คณะวิศวะ จุฬา (ภาคไทย)
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ลาดกระบัง (ภาคอินเตอร์- ไทย)
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ บางมด (ภาคไทย)
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ จุฬา (ภาคอินเตอร์)
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ธรรมศาสตร์
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ม.เกษตร
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ม.เชียงใหม่
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น
รอบพอร์ต 2565

คณะวิศวะ ม.สงขลาฯ
รอบพอร์ต 2565

สำหรับน้องๆที่สนใจสายวิศวะ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี โอกาสที่น้องๆจะได้เรียนคณะในฝัน เข้าด้วยวิธีพิเศษ แบบวางแผนได้ มีวิธียังไงบ้าง มาดูกันเลยปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษในสายวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้น ในรอบ 1 รอบ Portfolio รอบที่จะคัดสรรคนักเรียนที่มีทั้งความสนใจ และความสามารถเข้าคณะ ในบทความนี้นำหลักเกณฑ์การรับสมัครของปี 2565 มาวิเคราะห์ให้น้องๆ และผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทาง และเพื่อการเตรียมพร้อมได้ดียิ่งขึ้น(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคไทย) รอบแรกคัดเด็กที่มี Profile ดีมาก รับเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโครงการของ สวทช เท่านั้น ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 3.50 + และต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิศวะ วิจัย หรือ งานเกี่ยวกับวิศวกรรม ใครสนใจต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ ม.4 เพื่อเข้าโครงการของ สวทช (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (ภาคไทย และอินเตอร์) มีหลายสาขามาก แทบจะทุกแขนงของสายเทคโนโลยี สำหรับรอบพอร์ต หลักเกณฑ์แรกคือ เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50 ต้องมีผลงานการแข่งขันระดับจังหวัด, ระดับประเทศ ต้องมีกิจกรรมวิชาการกับ KMITL และมีผลงานจาก KMITL ใส่พอร์ตยื่นไป ตอนสมัคร*ในพอร์ตควรใส่อะไรบ้าง มีวิเคราะห์ให้ตอนท้ายของบทความ(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบางมด (โครงการ Active Recruitment) ไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 5 เทอม (เอาแบบปลอดภัย 2.75 +) ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำเช่นกัน (เอาแบบปลอดภัย IELTS ประมาณ 5.5-6.0 และยื่นพอร์ตด้วย) (4) ISE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565 นี้ มีการเปิดรับรอบ Profile เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ขั้นต่ำ 3.25 คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 และพอร์ตต้องมีกิจกรรม ดังนี้ 4.1 รางวัลแข่งขันระดับประเทศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์4.2 มีทักษะการแก้ปัญหา อาจจะนำเสนอด้วยผลงานนวัตกรรม เช่น application ของ ISE ที่ชื่อ VIABUS เป็น App ที่แก้ปัญหาเรื่องการรอรถโดยสารประจำทาง คิดออกมาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้คนที่ใช้รถเมล์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น4.3 แรงบันดาลใจในการเรียนวิศวะ 4.4 ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ4.5 เรื่องการทำงานเป็นทีม หรือ ทักษะที่เกี่ยวกับด้านวิศวะ (5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ขั้นต่ำ 3.00 ในพอร์ต นอกจากประวัติส่วนตัวแล้ว ต้องมีผลการเรียน Statement of Purpose (จดหมายแนะนำตัว) ใบเกียรติบัตรต่างๆ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS และต้องมีผลงานการแข่งขันนวัตกรรม เทคโนโลยี และต้องเจอการสัมภาษณ์ในรอบต่อไป (6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบพอร์ต กำหนดเกณฑ์เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ แต่ไม่ได้แจ้งว่าเท่าไหร่ (ปกติจะไม่โหดมาก) และต้องยื่นพอร์ต (7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ขั้นต่ำ 2.75 โดยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.0 แต่ต้องดูด้วยว่าสมัครสาขาไหน บางสาขาเกรดเฉลี่ยสะสมจะกำหนดค่อนข้างสูง เช่น สาขาไฟฟ้า บางสาขาจะไม่กำหนดไว้สูงมากนัก และยื่นพอร์ต (8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบพอร์ตใช้เกรดเฉลี่ยสะสม คะแนนสอบภาษาอังกฤษ และ พอร์ต (9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดรับนักเรียนจากทุกจังหวัด 9.1 ภายใต้โครงการมงคลสุข เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4-6 ไม่น้อยกว่า 2.50, โดยเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.5, วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.5 ส่วนพอร์ตต้องมีผลงานการแข่งด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี9.2 ภายใต้โครงการ ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม4-6 ไม่น้อยกว่า 2.50, โดยเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.5, วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.5 ส่วนพอร์ตต้องมีผลงานการแข่งด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หลักเกณฑ์คณะวิศวะ รอบพอร์ต ของปี 2565 น้องๆ ม.4-5 และผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางการเตรียมพร้อม มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง1. เกรดเฉลี่ยสะสม ควรได้ไม่น้อยกว่า 2.75-3.50 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แล้วแต่ว่าเป้าหมายยื่นคณะไหน บางที่ไม่ได้กำหนดเกรด แต่น้องๆต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าเข้าได้แล้วจะสามารถเรียนได้จนสำเร็จไหม ดังนั้นพื้นฐานวิชาการอันนี้สำคัญนะ2. สร้างผลงานด้านนวัตกรรม แขนงที่น้องๆ สนใจ และหาเวทีประกวดผลงาน เพื่อสร้างพอร์ตระดับแข่งขัน โดยเฉพาะงานระดับประเทศ เช่น NSC, YSC, SIC, Rama Pitching, งานที่องค์กรมหาชน หรือบริษัทใหญ่เป็นผู้จัด งานเหล่านี้มีตลอดทั้งปี แต่ก่อนจะลงมือ ควรเรียนรู้พื้นฐานต่างๆของวิศวะ เทคโนโลยีก่อน ผลงานแข่งขันจะฝึกฝนน้องๆหลายทักษะ เช่น การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การประยุกต์เทคโนโลยี และศาสตร์ต่างๆ มาสร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหา ผลงานแข่งขัน จึงได้รับน้ำหนักเยอะ ถือเป็นผลงานคุณภาพ ระดับเซียนเลยทีเดียว3. ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS บางคณะกำหนดให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ บางคณะไม่ได้กำหนดแต่สามารถเอาคะแนนนี้มาใส่พอร์ตได้ เพราะเวลาเรียน หรือทำงาน ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้4. การเขียน Statement of Purpose เขียนแนะนำตัว เขียนเกี่ยวกับว่าทำไมถึงสนใจอยากเรียนคณะนี้ อะไรคือแรงบันดาลใจ ตัวเองมีความเหมาะสมอย่างไร อันนี้บางคณะกำหนดให้เขียน บางคณะไม่ได้กำหนด แต่น้องๆ ก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่พอร์ตได้ เช่นกัน จะทำให้เขารู้จักเรามากขึ้น เห็นความตั้งใจ ความใฝ่ฝันของเรา และที่สำคัญเราใช้ข้อมูลตรงนี้มาออกแบบ การสื่อสารของพอร์ตเราได้ ว่าจะสื่ออะไร ไม่ใช่ว่าทำพอร์ตที่มีแต่รูป และใบเกียรติบัตร เปิดไปเหมือนดู catalogue เสื้อผ้าที่ไม่น่าสนใจ ไม่สะดุดตา ไม่ได้สื่อสาร แบบนี้ไม่ดีจากหลักเกี่ยวกับพอร์ตเกณฑ์ที่คณะกำหนดมาก็มีข้อ 1-4 แต่ถ้าน้องๆอยากทำ Profile ให้โดดเด่นแนะนำให้ทำเพิ่ม ดังนี้5. เพิ่มเรื่อง Softskills เข้าไป คือภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การนำเสนองาน6. งานอดิเรก ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางวิศวะ เทคโนโลยี ยิ่งดี และถ้าเอามาพัฒนาเป็นผลงานได้ยิ่งดีสุดๆ เช่นชอบเขียนโค้ดยามว่าง เลยเขียนโค้ด เขียนแอ๊ป เล่น แอ๊ปนู้นแอ๊ปนี้ เอามาใส่พอร์ตได้ ถ้าทำดีดี7. ช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองทำงาน และเรียนรู้จากสิ่งนั้น อันนี้จะน่ารักมาก เช่น บ้านทำร้านอาหาร เราไปช่วยดูแลเรื่องการซื้อของเข้าร้าน การเลือกผัก ดูแลสต๊อก อันนี้เอามาเขียนเรื่องได้เยอะเลย เช่น ได้เรียนรู้ระบบ ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการแก้ปัญหา อาจเป็นโอกาสให้หาแอ๊ปหรือซอร์ฟแวร์มาช่วยบริหารจัดการร้าน ช่วยให้กิจกรรมคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น8. กีฬา ออกกำลังกาย ดนตรี จัดมานิดๆหน่อยๆได้เลย หากน้องๆ ผู้ปกครองต้องการวางแผนการพัฒนาผลงาน พัฒนา Portfolio เพื่อสมัครศึกษาต่อคณะวิศวะ คอมพิวเตอร์ หรือสายเทคโนโลยี ปรึกษา ได้ที่ 095-505-5665 หรือ แอดไลน์ @treelearning