camp for teen


#แพทย์รอบ1 #วิศวะรอบ1 #รอบพอร์ต

#ค่ายพัฒนาทักษะ #วิทยาศาสตร์การแพทย์ #เทคโนโลยี

#วิจัย #โครงงาน #สตาร์อัพ


ค่ายแยกตามประเภท

แนะแนวการเตรียมพร้อม #วิทยาศาสตร์การแพทย์ #เทคโนโลยี #ธุรกิจ

สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง

Health Science Camp

#ค่ายหมอ #ค่ายทันตะ #ค่ายเภสัช #สัตวแพทย์

สำหรับระดับ ม.1-6

Computer & Technology Camp

#ค่ายวิศวะ #ค่ายคอมพิวเตอร์ #ค่ายโปรแกรมเมอร์ #ค่ายซอร์ฟแวร์ #ค่ายดิจิตอล #ค่ายเทคโนโลยี #ค่ายสร้างหุ่นยนต์ #ค่ายAI

สำหรับระดับ ม.1-6

Psychology

#ค่ายจิตวิทยา

สำหรับระดับ ม.4-6

Business Camp

#ค่ายstartup #ค่ายธุรกิจ #ค่ายBASCii

สำหรับระดับ ม.4-6


Research Project : Healthcare

#โครงการวิจัย #พอร์ตแพทย์ #พอร์ตทันตะ

สำหรับระดับ ม.4-5

Research Project : Science & Lab work

#โครงการวิจัย #วิทยาศาสตร์ #ทำแล็บ

สำหรับระดับ ม.4-5

Project Development

#พัฒนาโครงงาน #แข่งขัน #งานประกวด

สำหรับระดับ ม.1-5

Volunteer Camp

#ค่ายอาสา #ค่ายสิ่งแวดล้อม

สำหรับ ม.3-6

Leadership & Soft Skill Camp

#ค่ายผู้นำ #พัฒนาภาวะผู้นำ

สำหรับ ม.3-6