VITAL SIGNS &

BASIC PHYSCIAL EXAMINATION

VITAL SIGNS & BASIC PHYSICAL EXAMINATION

เรียนรู้การวัดสัญญาณชีพ และตรวจร่างกายเบื้องต้น - ส.27พ.ย.64


เรียนรู้ และ ฝึกปฎิบัติการวัดสัญญาณชีพ และตรวจร่างกายเบื้องต้น
  • การวัด Temperature, Pulse rate, Respiratory rate, Blood pressure
  • State of health ดูความสมบูรณ์ของร่างกาย
  • State of distress ดูการแสดงออกของสีหน้า เหงื่อออก การพยายามปกป้องบริเวณที่เจ็บปวด
  • Stature and posture ดูรูปร่างและท่ายืน เดิน (gait) อัตราส่วนระหว่างแขนขา ส่วนสูง
  • Weight ดูว่าอ้วนหรือผอม เปรียบเทียบกับน้้าหนักมาตรฐาน
  • Personal hygiene ดูสุขวิทยาส่วนบุคคล การแต่งกาย
  • Speech, mood, state of awareness and consciousness ของผู้ป่วย
  • ตรวจศีรษะ ตา หู จมูก ปาก และช่องคอหอย ตา ทรวงอก และปอด (ระดับพื้นฐาน)

สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-6 ต้องการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมความเข้าใจ และพื้นฐานสู่สายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบพี่หมอเชียร์ จะมาสอนน้องๆ ให้เข้าใจและฝึกปฎิบัติ
สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท ชั้น 1 อาคารบี เรียนสด ค่าใช้จ่าย 2,500 บาทเรียนคอร์สวีดีโอ N/Aวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64 เวลา 9.00-16.00 (รวมอาหารกลางวัน)
สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท) รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) ทักษะพื้นฐานที่คุณควรรู้

สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) ใช้ตัวย่อคำว่า T,P,R และ BP สัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้การทำงานของร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแสดงถึงภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพมีช่วงของค่าปกติที่กำหนดไว้ แต่ในการประเมินชีพจรและความดันเลือดซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยที่แต่ละคนมีค่าที่เป็นปกติแตกต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบกับค่าปกติของแต่ละคนด้วย สัญญาณชีพประกอบด้วย
1. ความดันโลหิต (Blood pressure) คือ แรงหรือความดันของเลือดที่ส่งออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายเข้าสู่ระบบหลอดเลือดแดง ประกอบด้วย 2 ค่า คือ
  • Systolic blood pressure (SBP) เป็นความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว
  • Diastolic blood pressure (DBP) เป็นความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว
ค่าความดันโลหิตในผู้สูงอายุขึ้นอยู่แต่ละบุคคล และเปลี่ยนแปลงได้จากกิจกรรม อิริยาบถในขณะนั้น 2. อุณหภูมิ (Temperature) ใช้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับอุณหภูมิร่างกาย ในผู้ใหญ่นิยมวัดทางปากซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและแม่นยำดีพอ ถ้าวัดทางปากไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ผู้สูงอายุที่มีอาการเกร็งสั่น แนะนำให้วัดทางรักแร้ 3. ชีพจร (Pulse) ชีพจรเป็นแรงสะเทือนของกระแสเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย ทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะ เป็นผลให้สามารถจับชีพจรได้ตลอดเวลา ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอัตราการเต้นของชีพจร 60-100 (เฉลี่ย 80 ครั้ง/นาที) 4. การหายใจ (Respiration) เป็นการแสดงการสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านจมูก หลอดลม และปอด ที่เรียกว่า การหายใจเข้า และเป็นการแสดงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายโดยผ่านปอด หลอดลม และจมูก ที่เรียกว่า การหายใจออก การตรวจนับการหายใจเป็นการสังเกตว่ามีการหายใจที่ผิดปกติหรือไม่ ในจังหวะและจำนวนครั้งต่อนาที